Tận tâm - Quyết liệt - Năng động

Tư tưởng triết lý kinh doanh thấm nhuần từ lãnh đạo tới nhân viên của ACEFIC

HAN08015-scaled

Ông TRẦN TUẤN ANH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sinh năm 1971 . Quốc tịch Việt Nam Thạc sỹ quản trị, kiến trúc sư, cử nhân kinh tế

HAN08172-scaled

Ông HOÀNG VIỆT HÙNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1977 . Quốc tịch Việt Nam Thạc sỹ quản trị, kỹ sư xây dựng

HAN08368-scaled

Ông TRƯƠNG VIỆT HẢI

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1980 . Quốc tịch Việt Nam Kỹ sư xây dựng

HAN05579-scaled

Ông ĐỖ LÊ MINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1965 . Quốc tịch Việt Nam Kỹ sư điện

HAN08304-scaled

Ông VŨ TIẾN DŨNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1977 . Quốc tịch Việt Nam Kỹ sư xây dựng